beschermende handschoenen voor het hanteren van de toxiciteit van vloeibare stikstofoxide

  • Huis
  • /
  • beschermende handschoenen voor het hanteren van de toxiciteit van vloeibare stikstofoxide

beschermende handschoenen voor het hanteren van de toxiciteit van vloeibare stikstofoxide

Hoge elasticiteit:
Verlengingsweerstand

Dik ontwerp:
Prikbestendig

Verzegeld en waterdicht:
Zorg goed voor je handen

Latexfrei und antiallergisch:

Deze handschoenen bevatten latexvrije materialen die handig zijn voor mensen met een latexallergie. 

Prikbestendig:

Nitrilhandschoenen zijn speciaal gemaakt met behulp van priktechnologie. 

Onfeilbare gevoeligheid:

Ze zijn gemaakt om te voldoen aan gevoeligheidseisen.

TERPENTIJN Code : 16978- beschermende handschoenen voor het hanteren van de toxiciteit van vloeibare stikstofoxide ,Voor verwijdering van het afvalproduct, zie rubriek 13. RUBRIEK 7. Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hantering : Opgepast : HUIDOPNAME ! VERMIJD VORMING VAN NEVEL ! Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij.RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van ...7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hantering: De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele productenVeiligheidsinformatieblad - Distributeur de fournitures ...

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Alle werkprocedures moeten in principe zo georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering mogelijk is: Inhalatie Huidcontact Oogcontact Ontbinding bij langere lichtinwerking mogelijk. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Veiligheidsinformatieblad Bladzijde: 1/8

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Vermijd inademing van dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kleding. Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Dammol Vloeibare Zeep

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel ... In overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een type gekozen worden, die voldoende bescherming geeft. Controleer altijd de instructies betreffende ... 12.1. Toxiciteit Dammol Vloeibare …

TEKTRO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel ...

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8. Advies voor veilig hanteren Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie Beschermende en hygiënische maatregelen: Zie rubriek 8. Bijkomend ...

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Website E-mailadres [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC: +1-703-527-3887 (Internationaal) 1-800-424-9300 (Noord-Amerika) Europa 112 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt. 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Gebruik in goed geventileerde ruimten. Voorkomen van brand : De dampen zijn zwaarder dan lucht.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Gevaar voor het aquatisch milieu, acute, Categorie 1 H400 Gevarensymbolen: R-zinnen C R34 N R50 Signaalwoord Gevaar Gevaaraanduidingen H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veiligheidsaanwijzingen P280 Beschermende handschoenen ...

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Pagina 4 van 10 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel De rook die bij het solderen ontstaat moet worden afgezogen. Tijdens het werk eten, drinken noch roken. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het stof. Inademing van de fluxdampen moet vermeden worden. Niet verwarmen boven ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 1, H410 Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16. ... 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel ... De te gebruiken beschermende handschoenen, moeten voldoen aan de specificaties van …

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

Na gebruik van handschoenen, een middel gebruiken voor het reinigen en verzorgen van de huid. · Handschoenmateriaal Gebruik handschoenen uit stabiel materiaal (b.v. nitriel) - desgevallend met gebreide drager ter verbetering van het draagcomfort. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen _____ 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 2.1.1 classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Gevaar voor het aquatisch milieu, acute, Categorie 1 H400 Gevarensymbolen: R-zinnen C R34 N R50 Signaalwoord Gevaar Gevaaraanduidingen H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veiligheidsaanwijzingen P280 Beschermende handschoenen ...

92264199 PGP CLP EUR Dreft Fairy Professional Original ...

92264199_PGP_CLP_EUR - Dreft Fairy Professional Original (Handafwasmiddel) Datum van herziening: 20-mrt-2018 2.2 Etiketteringselementen Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Signaalwoord WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

GASCO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD R-32

Beschermende uitrusting voor het: Onafhankelijk werkende adembeschermingsapparatuur brandbestrijdingspersoneel Hermetisch gesloten uitrusting. RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke: Vermijd kontakt met de huid en de ogen. voorzorgsmaatregelen, beschermde VERBODEN te roken.

Veiligheidsinformatieblad - VWR

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Vermijden: Inhalatie Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Afvoer gebruiken (laboratorium). Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet de gehele

Veiligheidsinformatieblad - VWR

Acute toxiciteit, Categorie 4, oraal H302 Ernstig oogletsel, Categorie 1 H318 ... S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. ... 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Vermijden: Inhalatie Aanraking met de ogen en de huid vermijden. ...

DM Cid S

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd onnodige blootstelling. Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddelijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

digheid van de boven genoemde beschermende handschoenen voor speciale applicaties met de verstrekker van de handschoenen duidelijk te maken. Butylrubber 0,7mm. >480 minuten (permeatieniveau: 6) Rustphases voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Gevaar voor het aquatisch milieu, acute, Categorie 1 H400 Gevarensymbolen: R-zinnen C R34 N R50 Signaalwoord Gevaar Gevaaraanduidingen H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veiligheidsaanwijzingen P280 Beschermende handschoenen ...

INFORMATIE BLAD van: KING Vloeibare ontstopper

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. 7.3 Specifiek eindgebruik: /

VAT Vloeibare Ontstopper

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. damp, nevel, rook niet inademen. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Werkplaats goed ventileren. Open vuur, vonken en ontstekingsbronnen vermijden. Elektrische toestellen afzetten. Niet roken, niet lassen. Resten niet in het afvalwater brengen. Bij het verwerken en het drogen, ook na het kleven, goed ventileren.

Unger's Liquid, Glazenwasserzeep 1L (NL) - EcoOnline

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Condities voor veilige opslag 7.3. Specifiek eindgebruik Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

1. Identificatie van de stof / het mengsel en van de ...

plaats van vloeibare stof naar harde isolerende kunststof (epoxy). Tijdens deze polymerisatiereactie ontstaat warmte. Ontraden wordt grotere hoeveelheden gecompartimenteerd uit te laten harden zoals in gietmoffen of lasdozen, i.v.m. het mogelijk te hoog oplopen van de temperatuur met het risico op smelten van de houder en ontleding van stoffen. 8.

.