medische handschoenen verpakking sjablonen pdf

  • Huis
  • /
  • medische handschoenen verpakking sjablonen pdf

medische handschoenen verpakking sjablonen pdf

Hoge elasticiteit:
Verlengingsweerstand

Dik ontwerp:
Prikbestendig

Verzegeld en waterdicht:
Zorg goed voor je handen

Latexfrei und antiallergisch:

Deze handschoenen bevatten latexvrije materialen die handig zijn voor mensen met een latexallergie. 

Prikbestendig:

Nitrilhandschoenen zijn speciaal gemaakt met behulp van priktechnologie. 

Onfeilbare gevoeligheid:

Ze zijn gemaakt om te voldoen aan gevoeligheidseisen.

Sempercare Vinyl handschoenen poedervrij | Merkala.nl- medische handschoenen verpakking sjablonen pdf ,Deze handschoenen zijn gemaakt van vinyl en zijn ongepoederd waardoor deze huidvriendelijk zijn. Door de goede grip zijn deze handschoenen ook in een vochtige omgeving te gebruiken. Voldoen aan de EN455 normering. Niet steriel en geschikt voor eenmalig gebruik. In een verpakking zitten 100 handschoenen. (m.u.v. maat XL, 90 stuks)Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de ...• NEN­EN 455­1, 2, 3, 4 (medische hand­ schoenen voor eenmalig gebruik). Voorheen konden handschoenen maar één normering dragen. Tegenwoordig kunnen (vaak dezelfde) handschoenen aan meerdere normeringen voldoen. De beschikbaarheid van deze handschoe­ nen is goed en de kosten zijn aanzienlijk gedaald in de loop der jaren.Insect Guard Insect Clean

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Beschermende handschoenen dragen P321 - Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket) P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 2.3. Andere gevaren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - RS Components

Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging van het handschoenmateriaal. Zorg er altijd voor dat de handschoenen vrij zijn van gebreken en dat ze op de juiste wijze worden bewaard en gebruikt. De prestatie of de effectiviteit van de handschoen kan worden verminderd door

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Gereduceerde kenmerking (≤125 ml) Gevarenpictogrammen Signaalwoord Gevaar Indexnr. 608-001-00-3 2.3 Andere gevaren Niets bekend. PARAGRAAF 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Stof Formule CH₃CN C₂H₃N (Hill) Indexnr.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. (Reinig

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - AkzoNobel

Aanbevolen handschoenen: Nitrile, dikker dan 0,12 mm. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen én worden vervangen wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging aan het handschoenmateriaal. De functionaliteit of effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysische/ chemische schade en slecht onderhoud.

signaalwoord - Thermo Fisher Scientific

en was gecontamineerde kleding en handschoenen, ook van binnen, alvorens deze opnieuw te gebruiken. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Herzieningsdatum Productnaam 2M NAOH RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen Pagina 3 / 10 RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Contact met de ogen 13-Feb-2015

80650 TRUE TEST Allergen Info Sheets-CONSOLIDATED

• fabricage en gebruik van gezondheidsproducten en medische producten (medische handschoenen, maskers, bedzeil, schorten, slangen, ... op het MSDS of op de verpakking: ... TRUE TEST Al lergen Info Sheet-Caine Mix.pdf 80650_TRUE TEST Allergen Info Sheets-2018.pdf Approved packaged files uploaded to ShareFile on 1/10/18: editable InDesign file ...

Hygiene en infectiepreventie - Vilans

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 37 Controleer of de verpakking intact is en de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Doe ringen, armbanden en horloge af. Pas handhygiëne toe en zorg voor handen die goed droog zijn. In een vochtig milieu gedijen bacteriën goed.

Unfallmerkblatt für den Strassentransport

Gebruik chemisch bestendige handschoenen (conform de EN 374). Bij kortdurig huidcontact: Bij kortdurend contact handschoenen met volwaardige chemische bescherming, dikte minimaal 0,2 mm en met minimaal beschermingsklasse 1 (doorbreektijd ≥ 10 minuten) gebruiken.

Medische handschoenen kopen bij De Online Drogist.

Online medische handschoenen kopen? Bestel medische handschoenen bij de voordeligste en grootste drogist van Nederland: gratis verzending vanaf 20 euro.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker. Gebruik bij langdurig of herhaald hanteren het volgende type handschoenen: Aanbevolen: nitrilrubber Handschoenen Zorg voor voldoende ventilatie.

80650 TRUE TEST Allergen Info Sheets-CONSOLIDATED

• fabricage en gebruik van gezondheidsproducten en medische producten (medische handschoenen, maskers, bedzeil, schorten, slangen, ... op het MSDS of op de verpakking: Carbamengsel • diphenylguanidine; (1,3-diphenylguanidine; N,N`-diphenylguanidine) ... TRUE TEST Al lergen Info Sheet-Caine Mix.pdf 80650_TRUE TEST Allergen Info Sheets-2018 ...

LGMT 2 - SKF

P280 Beschermende handschoenen dragen. P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333+313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval in overeenstemming met de

HANDBESCHERMING

Medische handschoenen voor een-malig gebruik. EN455-1 AQL <1,5 EN455-2 Testen fysieke eigenschappen. 148 // HANDBESCHERMING ASTM1790 of ISO13997 (TDM) test versus EN 388 voor snijbestendigheid De EN-388 Couptest meet het aantal cycli over slechts een korte afstand dat nodig is om door aan bepaald materiaal te snijden ver-

Medische onderzoekshandschoenen

De verpakking van de handschoenen bevat dan een CE markering zonder een nummer. Chirurgische handschoenen vallen in een hogere risicoklasse dan de onderzoekshandschoenen en die worden wel door een aangewezen instantie (Notified Body) beoordeeld. voldoen aan NEN-EN 455 De normenserie NEN-EN 455 bevat specifieke eisen voor medische handschoenen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker. Gerbuik chemicalienbestendige handschoenen, zoals aangegeven in standaard EN 374: Beschermende handschoenen tegen chemicalien en microorganismen.

Na de Brexit extra zendingsgegevens ingeven bij uw ferry ...

Type of packages (UN-code) 2-lettercode; classificatie van de zichtbare verpakking (buitenverpakking) van de goederen, conform de ISO-standaard (Recommendation 21) . Number of packages Aantal verpakkingen per goods item. ... Garen van polyurethaan, medische handschoenen van

LGMT 2 - SKF

P280 Beschermende handschoenen dragen. P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333+313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval in overeenstemming met de

signaalwoord - Thermo Fisher Scientific

en was gecontamineerde kleding en handschoenen, ook van binnen, alvorens deze opnieuw te gebruiken. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Herzieningsdatum Productnaam 2M NAOH RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen Pagina 3 / 10 RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Contact met de ogen 13-Feb-2015

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

P280 - Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P260 - Damp of spuitnevel niet inademen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Gescheiden houden van basische stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan ...

SPS CS Satin PU Acryl

P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving [ Bij spuitapplicatie; P261 - Inademing van spuitnevel vermijden.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. (Reinig

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

P280 - Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P260 - Damp of spuitnevel niet inademen.

.