medische veiligheidshandschoenen voor droge handen pdf

  • Huis
  • /
  • medische veiligheidshandschoenen voor droge handen pdf

medische veiligheidshandschoenen voor droge handen pdf

Hoge elasticiteit:
Verlengingsweerstand

Dik ontwerp:
Prikbestendig

Verzegeld en waterdicht:
Zorg goed voor je handen

Latexfrei und antiallergisch:

Deze handschoenen bevatten latexvrije materialen die handig zijn voor mensen met een latexallergie. 

Prikbestendig:

Nitrilhandschoenen zijn speciaal gemaakt met behulp van priktechnologie. 

Onfeilbare gevoeligheid:

Ze zijn gemaakt om te voldoen aan gevoeligheidseisen.

INFORMATIE VOOR SPECIALE ASSISTENTIE EN MEDISCHE …- medische veiligheidshandschoenen voor droge handen pdf ,INFORMATIE VOOR SPECIALE ASSISTENTIE EN MEDISCHE BAGAGE 1. Inleiding 2 2. Op de luchthaven 3 ... • De rolstoel mag alleen mee indien het een droge accu heeft; • Om kortsluiting te voorkomen, moeten de accupolen van ... handen en ledematen wat opzwellen. Dit heeft te makenSpirigel Complete NL 29 11 2011 - overallcloud.azureedge.nethanden, voor gebruik in ziekenhuizen en medische praktijken. Geschikt voor hygiënische en chirurgische handendesinfectie, voor gebruik in risicozones en bij epidemieën Veilig voor de huid dankzij verzorgende ingrediënten zoals aloë vera en panthenol. Goede werking, zelfs bij frequent gebruik. Veilig, zelfs bij korte inwerktijd Samenstelling ...Deze Veiligheidsrichtlijnen voor consumenten geven ...

uw erkende leverancier voor onderhoud of reparaties. Voorkom blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of water wanneer mogelijk. Onderhoudt en sla op in een schone en droge conditie. Verwijder de anti-tip wielen niet. Houd tijdens het rijden uw handen, kleding en …

Spirigel Complete NL 29 11 2011 - overallcloud.azureedge.net

handen, voor gebruik in ziekenhuizen en medische praktijken. Geschikt voor hygiënische en chirurgische handendesinfectie, voor gebruik in risicozones en bij epidemieën Veilig voor de huid dankzij verzorgende ingrediënten zoals aloë vera en panthenol. Goede werking, zelfs bij frequent gebruik. Veilig, zelfs bij korte inwerktijd Samenstelling ...

Date of Issue : 26, July, 2012

veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Huid- en lichaamsbescherming: Selecteer de juiste beschermende kleding gebaseerd op gegevens over chemische weerstand en een beoordeling van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Was handen na het hanteren van dit product. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. 7.2 VOORWAARDEN VOOR GOEDE OPSLAG Buiten het bereik van kinderen houden. De container gesloten houden en in een goed geventileerde, droge plaats bij kamertemperatuur opslaan.

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 TARGA Prestige

of voor lange termijn effecten: Combinatiefilter voor gassen/dampen van organische, zure anorganische en alkalische stoffen (bv. EN 14387 Type ABEK). Bescherming van de handen : Geschikte chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374) ook voor langer, direct contact (Aanbevolen: Beschermingsindex 6, dit is > 480 minuten doordringingstijd

HANDBESCHERMING

ASTM1790 of ISO13997 (TDM) test versus EN 388 voor snijbestendigheid De EN-388 Couptest meet het aantal cycli over slechts een korte afstand dat nodig is om door aan bepaald materiaal te snijden ver-sus een referentiemateriaal. Met andere woorden, de couptest is geschikt voor materialen die niet makkelijk door de handen zullen glijden.

Clinell Universal Soft desinfectiedoekjes - handen ...

Kan worden gebruikt op zichtbaar vuile handen, in tegenstelling tot alcoholgels. Alcoholvrij: geen schade aan oppervlakken of materiaal. Ideaal voor gebruik op (ziekenhuis)matrassen en veilig voor gebruik op de meeste soorten rubber, kunststof en metaal. Huidvriendelijk en dermatologisch getest. Geen ruwe of droge handen na frequent gebruik.

MiXem Sub TECH-MSDS XX 09-2015 NL

Droge mortel samengesteld uit minerale bindmiddelen, toeslagstoffen en additieven . ... Arts raadeplegen voor een medische behandeling. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten ... Handbescherming: Veiligheidshandschoenen dragen. Veiligheidshandschoenen moeten …

Medische zorg - ResearchGate

Ja, ik bestel exempla(a)r(en) van Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking (ISBN 978 90 8562 124 9) à € 69,50. Naam: Voorletters: dhr/mw

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Was handen na het hanteren van dit product. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. 7.2 VOORWAARDEN VOOR GOEDE OPSLAG Buiten het bereik van kinderen houden. De container gesloten houden en in een goed geventileerde, droge plaats bij kamertemperatuur opslaan.

Veiligheidshandschoenen - Conrad

Ons assortiment veiligheidshandschoenen bewijst dat kiezen voor kwaliteit en veiligheid niet duur hoeft te zijn. Veiligheidshandschoenen ter bescherming van uw handen Veiligheidshandschoenen bij spanning Spanningsbeschermende handschoenen dienen gedragen te worden bij werkzaamheden waarbij men onder spanning staande delen moet aanraken (of daar ...

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Op een droge plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Incompatibele stoffen of mengsels Let op advies voor opslag van chemische stoffen.

EHS L TEXT(CED-U00

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Advies voor veilige hantering : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en onmid-dellijk na gebruik van het product.

Clinell Universal Soft desinfectiedoekjes - handen ...

Kan worden gebruikt op zichtbaar vuile handen, in tegenstelling tot alcoholgels. Alcoholvrij: geen schade aan oppervlakken of materiaal. Ideaal voor gebruik op (ziekenhuis)matrassen en veilig voor gebruik op de meeste soorten rubber, kunststof en metaal. Huidvriendelijk en dermatologisch getest. Geen ruwe of droge handen na frequent gebruik.

Gebruikers- gids - SoftBank Robotics

zijn handen. i 2. Let erop dat de handen van NAO uitgelijnd zijn met de behuizing, anders zal de bovenste behuizing niet passen en u zou de vingers van NAO kunnen breken. Zorg voor de handen Gebruik een zachte, droge doek of reinigingsdoekjes. Geen water gebruiken. NAO niet nat maken en de robot nooit vastnemen met natte handen.

Informatiebrochure voor patiënten.

De medische zorg kent nog geen afdoende behandeling voor het primair Raynaudfenomeen. Wan- ... Daarom is een droge woonomgeving voor u van belang. Voorkom temperatuurwisselingen door uw huis gelijkmatig te verwarmen. ... Veel Raynaudpatiënten hebben snel last van koven in handen en/of voeten en van een droge huid.

Klem voor veiligheidshandschoenen | Seton België

Leveringskosten. De leveringskosten zijn altijd GRATIS*, zonder minimumbedrag, voor online bestellingen op seton.be. Contacteer onze klantendienst voor de tarieven bij offline bestellingen. *Enkel geldig voor leveringen in België, uitgezonderd volumineuze producten, producten uit het wintergamma, seizoensgebonden promoties en specifieke leveringskosten.

Veiligheidsinformatieblad

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is: 30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS. Nationale voorschriften

Informatiebrochure voor patiënten.

De medische zorg kent nog geen afdoende behandeling voor het primair Raynaudfenomeen. Wan- ... Daarom is een droge woonomgeving voor u van belang. Voorkom temperatuurwisselingen door uw huis gelijkmatig te verwarmen. ... Veel Raynaudpatiënten hebben snel last van koven in handen en/of voeten en van een droge huid.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - draeger.com

Niet voor het vullen van luchtballons gebruiken. Niet voor medische-klinische doeleinden gebruiken. Niet voor privé-doeleinden (huishouden) gebruiken. Aanbevolen toepassing(en) Als de ademhaling gas. Werking van de stof/mengsel Ondersteunt de luchtwegen Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Printdatum 05.12.2019

Productcode GUARD TECH H60 - Hemico

wrijf op alle kanten van de handen tot ze volledig droog zijn. Niet naspoelen. Chirurgisch desinfecteren in twee keer: • Breng een dosis van 2 x 4,5ml aan op droge handen. Handen, polsen, voorarmen, ellebogen en tussen de vingers en rond de nagels goed schrobben voor 2 x 45 seconden. Niet naspoelen. Oppervlakken desinfecteren

Spirigel Complete - Henrotech

handen, voor gebruik in praktijken. Geschikt voor hygiënische en chirurgische handendesinfectie, voor gebruik in risicozones en bij epidemieën Veilig voor de huid dankzij verzorgende ingrediënten zoals aloë vera en panthenol. Goede werking, zelfs bij frequent gebruik. Veilig, zelfs bij korte inwerktijd

Deze Veiligheidsrichtlijnen voor consumenten geven ...

uw erkende leverancier voor onderhoud of reparaties. Voorkom blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of water wanneer mogelijk. Onderhoudt en sla op in een schone en droge conditie. Verwijder de anti-tip wielen niet. Houd tijdens het rijden uw handen, kleding en …

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 TARGA Prestige

of voor lange termijn effecten: Combinatiefilter voor gassen/dampen van organische, zure anorganische en alkalische stoffen (bv. EN 14387 Type ABEK). Bescherming van de handen : Geschikte chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374) ook voor langer, direct contact (Aanbevolen: Beschermingsindex 6, dit is > 480 minuten doordringingstijd

.