handschoenen van een mengsel van vinylnitril

  • Huis
  • /
  • handschoenen van een mengsel van vinylnitril

handschoenen van een mengsel van vinylnitril

Hoge elasticiteit:
Verlengingsweerstand

Dik ontwerp:
Prikbestendig

Verzegeld en waterdicht:
Zorg goed voor je handen

Latexfrei und antiallergisch:

Deze handschoenen bevatten latexvrije materialen die handig zijn voor mensen met een latexallergie. 

Prikbestendig:

Nitrilhandschoenen zijn speciaal gemaakt met behulp van priktechnologie. 

Onfeilbare gevoeligheid:

Ze zijn gemaakt om te voldoen aan gevoeligheidseisen.

SDS EU (Reach Annex II)- handschoenen van een mengsel van vinylnitril ,7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...Na gebruik van handschoenen, een middel gebruiken voor het reinigen en verzorgen van de huid. · Handschoenmateriaal Gebruik handschoenen uit stabiel materiaal (b.v. nitriel) - desgevallend met gebreide drager ter verbetering van het draagcomfort. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

2.1. Indeling van de stof of het mengsel Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Aerosol, Categorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229). Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, buiten eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (zie paragrafen 3 en 8). Dit mengsel levert geen gevaar op voor het milieu.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de ... Na gebruik van handschoenen, een middel gebruiken voor het reinigen en verzorgen van de huid. Veiligheidshandschoenen Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de

TEKTRO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel ...

Datum van herziening: 21.10.2019 Productcode: Pagina 2 van 11 De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII. 2.3. Andere gevaren RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels Gevaarlijke bestanddelen CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. GHS-classificatie

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

Dit product is een mengsel. CASRN / EG-Nr. / Indexnr. REACH registratienummer Concentratie Component Indeling: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 CASRN 168316-95-8 EG-Nr. 434-300-1 Indexnr. 603-209-00-0 _ 11,6% spinosad (ISO) (Een mengsel van spinosyd A en spinosyd D in verhoudingen tussen 95:5 en 50:50) Aquatic Acute - 1 - H400 Aquatic Chronic - 1 ...

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE ...

Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. 7. HANTERING EN OPSLAG 7. 1. Hantering: 7. 1. 1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd contact met ogen en huid en ademdamp en nevel niet in. Niet eten, drinken of roken in plaatsen waar product wordt gebruikt.

Van wol tot leer: zó kun je je handschoenen het beste ...

Leren handschoenen. Om leren handschoenen schoon te maken, kun je het beste gebruik maken van zeep op oliebasis. Maak hier een sopje mee, zodat je eventuele vlekken van je wanten kunt verwijderen. Vervolgens veeg je ze droog met een microvezeldoekje. Voor de binnenkant van je handschoenen kun je het beste een mengsel van maïzena en bakpoeder ...

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

Na gebruik van handschoenen, een middel gebruiken voor het reinigen en verzorgen van de huid. · Handschoenmateriaal Gebruik handschoenen uit stabiel materiaal (b.v. nitriel) - desgevallend met gebreide drager ter verbetering van het draagcomfort. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

Na gebruik van handschoenen, een middel gebruiken voor het reinigen en verzorgen van de huid. · Handschoenmateriaal Gebruik handschoenen uit stabiel materiaal (b.v. nitriel) - desgevallend met gebreide drager ter verbetering van het draagcomfort. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

SECTIE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productbenaming: ... AANDACHT: De selectie van specifieke handschoenen voor een bepaalde toepassing en gebruikstijd in een arbeidsplaats zou ook rekening moeten houden met alle andere relevante factoren op de arbeidsplaats,

Bokshandschoenen: Wat zijn de beste bokshandschoenen van …

De handschoenen zijn bedrukt met een trendy sterren motief. BenLee en Rocky Marciano zijn beide namen uit het verleden van boxen. Rocky, the all time champ, stelde de innovatie en kwaliteit van de BenLee producten. De handschoenen zijn gemaakt van gelamineerd PVC met leer structuur, 3 lagen schuim vulling en satijnen voering.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Geschikte blusmiddelen : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. Ongeschikte blusmiddelen : Geen bekend. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Risico's van de stof of het mengsel: Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Gevaarlijke thermische ontledingsproducten

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE ...

8. 2. 2. Bescherming van de handen: nitrile rubber handschoenen 8. 2. 3. Huid en lichaambescherming: Draag geschikte beschermende kleding 8. 2. 4. Bescherming van de ogen: Als er een risico van blootstelling van de ogen, moet oogbescherming worden gebruikt. G.E. Conseils ® Pagina 3 / 6

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

handschoenen, laarzen, schort of volledig pak hangt af van de werkzaamheden. Bescherming van de ademhalingswegen: Bij mogelijke overschrijding van de MAC waarde zou een adembescherming moeten gedragen worden. Indien er geen MAC waarden bestaan, draag een adembescherming indien nadelige effecten (zoals irritatie van de luchtwegen) of

Gebruikte schoenen ontsmetten - wikiHow

Gebruik een mengsel van water en bleek om de binnenkant van je schoenen te ontsmetten. Bleek is een krachtige chemische stof en is daarom erg geschikt voor het ontsmetten van schoenen. Pas op dat je alleen bleek aan de binnenkant van je schoenen spuit, want anders kun je bleekvlekken aan de buitenkant krijgen.

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productbenaming: RUNNER™ 240SC Insecticide ... handschoenen met een beschermingsklasse 4 of hoger (doorbraaktijd groter dan 120 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Wanneer enkel een kortstondig contact

Een broek bleken - wikiHow

Week de broek voor in een mengsel van bleekmiddel en water. Doe de broek in een plastic emmer of teil met vier liter warm water en 60 ml bleekmiddel. Roer de broek door het mengsel om hem nat te laten worden en laat hem dan vijf minuten in het mengsel weken.

TEKTRO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel ...

Datum van herziening: 21.10.2019 Productcode: Pagina 2 van 11 De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII. 2.3. Andere gevaren RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels Gevaarlijke bestanddelen CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. GHS-classificatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE ...

Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. 7. HANTERING EN OPSLAG 7. 1. Hantering: 7. 1. 1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Vermijd contact met ogen en huid en ademdamp en nevel niet in. Niet eten, drinken of roken in plaatsen waar product wordt gebruikt.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de weerstand van de handschoenen niet volledig betrouwbaar berekend worden en moet die derhalve voor de toepassing worden gecontroleerd. D.- Oog- en gezichtsbescherming Pictogram PBM Labelling CEN-normen Waarnemingen Chemische veiligheidsbril Verplichte bescherming van het

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

REACH-registratienummer Dit mengsel bevat alleen ingrediënten die geregistreerd zijn, of zijn vrijgesteld van registratie, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006. Bevat Naam van chemische stof Index-nr CAS-nr Glycerol (30-60) Not Listed 56-81-5 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE ...

van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Schoonmakend curatif van de systemen van injectie van de dieselvoertuigen 1. 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: SELD 6 rue Jules Guesde – ZIdu Pontet F-69360 Saint Symphorien d’Ozon France Tel: +33 (0)4 37 25 16 16 Fax: +33 (0)4 78 21 80 70

Bladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

· Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt: Wanneer handcontact met het product kan plaatsvinden kan het gebruik van geschikte handschoenen volgens DIN EN 374 van de volgende materialen bescherming bieden: butylrubber (dikte > 0,5 mm) nitrilrubber (dikte > 0,35 mm)

RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

grenswaarden van een beroepsmatige blootstelling. Niet verstuiven in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Gebruik het mengsel in ruimtes zonder open vuur of andere brandbronnen, waarin de elektrische installatie beschermd is.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden handschoenen met een beschermingsklasse 1 of hoger (doorbraaktijd groter dan 10 minuten volgens EN 374) aanbevolen. De handschoendikte is op zichzelf geen goede indicator van het beschermingsniveau die een handschoen geeft tegen een chmische stof, aangezien

.