medische veiligheidshandschoenen voor polssteun pdf

  • Huis
  • /
  • medische veiligheidshandschoenen voor polssteun pdf

medische veiligheidshandschoenen voor polssteun pdf

Hoge elasticiteit:
Verlengingsweerstand

Dik ontwerp:
Prikbestendig

Verzegeld en waterdicht:
Zorg goed voor je handen

Latexfrei und antiallergisch:

Deze handschoenen bevatten latexvrije materialen die handig zijn voor mensen met een latexallergie. 

Prikbestendig:

Nitrilhandschoenen zijn speciaal gemaakt met behulp van priktechnologie. 

Onfeilbare gevoeligheid:

Ze zijn gemaakt om te voldoen aan gevoeligheidseisen.

Date of Issue : 26, July, 2012- medische veiligheidshandschoenen voor polssteun pdf ,Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. Bij aanraking met de huid: Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met veel ... veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr ...Afdrukdatum PDF: 27.05.2019 FOROL Geldt alleen wanneer hier grenswaarden voor blootstelling zijn vastgelegd. 8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast. Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.Bladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. ... Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp. ... Veiligheidshandschoenen (Vervolg op blz. 5) NL . Bladzijde: 5/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: cyclohexaan (EG No 203-806-2) heptaan (EG No 205-563-8) · R-zinnen: 11 Licht ontvlambaar. 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

FAST-PROTECT+

Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Het beheer van de bijbehorende risico's - incompatibele stoffen of mengsels Let op advies voor opslag van chemische ...

3% Hydrogen Peroxide WFI Wipes Sterile Solution

Zorg voor medische hulp EHBO na contact met de huid : Huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen

3% Hydrogen Peroxide WFI Wipes Sterile Solution

Zorg voor medische hulp EHBO na contact met de huid : Huid onmiddellijk spoelen met veel water gedurende tenminste 15 minuten. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): zowel telefonisch (030-274 8888) als via internet (www.vergiftigingen.info) - 24 uur per dag en 7 dagen in de week [voor gebruik door medische professionals alleen]; 112 (24 uurs service) - van toepassing zijn op EU-landen alleen.

sd73982 - Dikke Bleek (NL)

Veiligheidshandschoenen Enkel beschermende handschoenen voor chemicaliën gebruiken met een CE-kenteken categorie III. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. · Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere

Voel het verschil - az31609.vo.msecnd.net

ErgoSoft-Polssteun voor standaardmuis 152 mm (6,0 in) 73 mm (2,9 in) 18 mm (0,7 in) 0,15 kg (0,33 lbs) Welke polssteun is geschikt voor u? Waarom zou u een polssteun gebruiken? • Carpaal tunnelsyndroom (CTS) is de meest gemelde medische klacht: het neemt ongeveer 50% van alle werkgerelateerde blessures voor zijn rekening

Productgroepen - Valipac

15 0 Medische hulpmiddelen Operatielinnen, artikelen van papier voor klinisch gebruik, incontinentiemateriaal voor volwassenen, geïmpregneerde watten, gaas, windels voor medisch gebruik, verband- stoffen, hechtingsmaterieel, medische en veiligheidshandschoenen, medische apparatuur en instrumenten en orthopedische artikelen, … 16 0 Wapens

Veiligheidsinformatieblad

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is: 30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS. Nationale voorschriften

Vind de beste steunverband duim fabricaten en ... - Alibaba

Vind de beste selectie steunverband duim fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit steunverband duim voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.com

Productgroepen - Valipac

15 0 Medische hulpmiddelen Operatielinnen, artikelen van papier voor klinisch gebruik, incontinentiemateriaal voor volwassenen, geïmpregneerde watten, gaas, windels voor medisch gebruik, verband- stoffen, hechtingsmaterieel, medische en veiligheidshandschoenen, medische apparatuur en instrumenten en orthopedische artikelen, … 16 0 Wapens

Bladzijde: 1/13 Veiligheidsinformatieblad

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. · Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken. Houder onder druk.

Futuro Sport Aanpasbare Polssteun - VitaZita

Futuro Sport Aanpasbare Polssteun Speciale Kenmerken : Aanpasbare, druk uitoefenende riem voor een persoonlijke pasvorm en steun Bijkomende Kenmerken en Voordelen: Å Duimlus kan makkelijk worden aangebracht of verwijderd Å Biedt verlichting aan zwakke en pijnlijke polsen Å Duurzaam neopreen-mix materiaal voor sterke steun, verzachtende

PBM’s voor de bescherming van de - MM-Safety

PBM’s voor de bescherming van de handen en armen Ongevallen met letsels aan handen en armen maken een groot deel uit van het totale aantal arbeidsongevallen. Beschermende handschoenen zijn dan ook geen overbodige luxe. ... veiligheidshandschoenen lichte katoenen handschoenen te dragen, bijvoorbeeld om zweten tegen te gaan.

Bladzijde: 1/13 Veiligheidsinformatieblad

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. · Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken. Houder onder druk.

Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), …

toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur. Na

Bladzijde: 1/13 Veiligheidsinformatieblad

· Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:Filter A · Handbescherming: Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen Veiligheidshandschoenen Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Desloratadine Solid Formulation

bepaald voor het product. Handschoenen regelmatig vervangen! Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

Werkhandschoenen Assortiment bij All Safety

Veiligheidshandschoenen, nader te noemen als werkhandschoenen, zijn bedoeld om bescherming te bieden voor handen, polsen en onderarmen. Aan de hand van een risicoanalyse kun je vaststellen welke handschoenen, voor welke risico’s bescherming moeten bieden.

Veiligheidshandschoenen | Verschillende soorten handschoenen

Veiligheidshandschoenen. Onze veiligheidshandschoenen kunnen je beschermen tegen chemicaliën en nadere stoffen van buitenaf, maar ook tegen verwondingen. Bij sommige werkzaamheden bieden lederen of katoenen veiligheidshandschoenen voldoende bescherming tegen bijvoorbeeld stofvuil, maar voor andere werkzaamheden zijn speciale handschoenen …

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Zorg voor een voldoende ventilatie. Een goedgekeurd masker of ademhalingstoestel met een patroon voororganische dampen moet gedragen worden als het product gebruikt wordt ineen slecht verluchte ruimte Filter type : A (EN 14387) Handbeveiliging: Chemicaliebestendige veiligheidshandschoenen (EN 374).

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Voor het bepalen van het beschermingsniveau maakt men een onderverdeling in Basis (B) en categorieën 1, 2 of 3 (voor schoenen) en 4 of 5 (voor laarzen), naargelang de ingebouwde beschermingselementen. 2.2. Markering 2.2.1. Schoenen: Type schoen Aanduiding Werkschoen O Beschermschoen P Veiligheidsschoen S Schoeisel voor professioneel gebruik ...

PO 30 - Optiphar

Gebruik de pulse-oximeter PO 30 van Beurer uitsluitend bij mensen voor het meten van de arte-riële zuurstofverzadiging (SpO₂) van hemoglobine en van de hartslagfrequentie (polsslagfrequen-tie). De pulse-oximeter is geschikt voor zowel privégebruik (thuis) als voor gebruik in de medische sector (ziekenhuizen, medische instellingen). 3 ...

.